วันเสาร์, 10 ธันวาคม 2565

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 จว.ชัยภูมิ

22 มี.ค. 2021
305

วันที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายนภดล ตันติเมฆิน ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 9, 13,14) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปี 2563 รอบที่ 1 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ และงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส.ป.ก. ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายสรรเพชร พูลศิริ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมา เป็นไปตามแผนงาน ขณะนี้มีบางโครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ

          ผู้ตรวจราชการกรม ท่านได้ให้แนวทางปฏิบัติในเรื่องที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของจังหวัด และกำชับ ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานลุล่วงตามเป้าหมายและสัมฤทธ์ผลตามภารกิจสำคัญต่อไป

409009
409025