วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2564เวลา 09.00 น. ณ ห้องหลักเมือง โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น โดยมี นายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยสำนักการศึกษา, นายศรัณย์ เปานาเรียง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 11 แห่ง, พนักงานเทศบาลนครขอนแก่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์มนสวรรค์ สืบศรี วิทยากรจาก กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นวิทยากรในการอบรม สำหรับโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น จัดขึ้นเพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีจุดเน้นตามแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปการศึกษาศตวรรษที่ 21 การจัดการศึกษายุค 4.0 รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมของสถานศึกษาภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ซึ่งการสัมมนาฯในครั้งนี้ มีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ( พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” และหัวข้อเรื่อง “ปัญหา ข้อบกพร่อง และแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง ในการปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562” โดย อาจารย์มนสวรรค์ สืบศรี วิทยากรจาก กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการการศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่น เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ทัศนคติ ประสบการณ์และเสนอแนะปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา สามารถนำข้อสรุปที่ได้ไปพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการกำหนดทิศทาง การจัดการศึกษาของเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อให้การดำเนินการจัดการแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นถูกต้อง มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ที่มา_เทศบาลนครขอนแก่นภาคกิจกรรม