ข่าวรอบทิศ » ส.ป.ก. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันป่าไม้โลก 2564 (International Day of Forest 2021)

ส.ป.ก. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันป่าไม้โลก 2564 (International Day of Forest 2021)

20 มีนาคม 2021
206   0

วันที่ 18 มีนาคม 2564 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วย นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพท.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันป่าไม้โลก 2564 (International Day of Forest 2021) ซึ่งในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Forest Restoration : A path to recovery and well – being” การฟื้นฟูป่า สู่แนวคิด “รัฐมีป่า ประชามีสุข” โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ คณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ผู้แทนจาก FAO ผู้แทนคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย (EU Delegation to Thailand) ผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้แทนจากสาธารณรัฐเกาหลีใต้ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ และ Video Conference ไปยังหน่วยงานในสังกัด ทั่วประเทศ

    ภายในบริเวณงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ จากหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการนำเสนอการดำเนินงานด้านการป้องกันการบุกรุกทำลายป่า การส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ ผลผลิตป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากป่า และเพื่อใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในด้านการค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ที่ได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ มีการนำเสนอกระบวนการเจรจาการจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (FLEGT VPA) ให้กับประชาชนได้รับทราบ ซึ่งการจัดทำข้อตกลง FLEGT VPA จะต้องทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ร่วมกันพัฒนาระบบการรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ โดยประเทศไทยได้เชิญผู้แทนจาก FAO ผู้แทนจาก EU ผู้แทนจากออสเตรเลีย และผู้แทนจากเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ระหว่างการเจรจาความร่วมมือทางการค้า พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ของตลาดประเทศต่าง ๆ ซึ่งเป็นโอกาสดีที่ผู้ส่งออกไม้จะได้ทำความเข้าใจ ตลอดจนได้ซักถามวิธีการ ขั้นตอน ข้อกำหนดต่าง ๆ จากประเทศผู้ซื้อโดยตรง ทั้งยังแสดงให้เห็นว่าประเทศไทย มีการบริหารจัดการตามแนวคิด “รัฐมีป่า ประชามีสุข”

407250

    วันป่าไม้โลก (International Day of Forest) กำหนดขึ้นมาสืบเนื่องจากสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ประกาศให้วันที่ 21 มีนาคมของทุกปี เป็นวันป่าไม้โลก เพื่อให้ทุกภาคส่วนทั้งระดับโลก ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของป่าไม้ โดยกรมป่าไม้ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการป่าไม้ของประเทศ ได้มุ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและได้กำหนดทิศทางการบริหารงานด้านป่าไม้ ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า และร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพื่อให้คนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

407235
407236
407237
407240
407253