วันศุกร์, 3 กุมภาพันธ์ 2566

รมช.กษ.ธรรมนัส มอบ ส.ป.ก. 4-01 แก่เกษตรกร อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

20 มี.ค. 2021
487

วันที่ 19 มีนาคม 2564 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมช.กษ.) เป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) แก่เกษตรกร อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงาน นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม(เขตตรวจราชการที่ 1,2,8) นายประเสริฐ กาญจนเกียรติกุล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

       ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวว่า ในวันนี้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มามอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย (ส.ป.ก.4-01) ให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 236 ราย 239 แปลง เนื้อที่ 1,636ไร่ เมื่อเกษตรกรได้รับการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินแล้ว เกษตรกรจะได้รับโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม ได้มีที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และอำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินในพื้นที่ห่างไกล ไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายแก่เกษตรกร

        สำหรับจังหวัดนครสวรรค์ มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 เนื้อที่ 1.12 ล้านไร่ โดยมีพื้นที่เขตดำเนินการปฏิรูปที่ดินของรัฐ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม พื้นที่สาธารณประโยชน์ และที่ราชพัสดุ (ในเขตหวงห้ามเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการทหาร) 1.06 ล้านไร่ ครอบคลุม 13 อำเภอ 37 ตำบล ส.ป.ก.นครสวรรค์ ได้จัดที่ดินประเภทเกษตรกรรมไปแล้ว จำนวน 39,204 ราย 52,345แปลง เนื้อที่ 846,733 ไร่ และประเภทชุมชนไปแล้ว จำนวน 15,312 ราย 15,821 แปลง เนื้อที่ 9,132 ไร่ ในส่วนของอำเภอแม่วงก์ มีพื้นที่ดำเนินการในเขตปฏิรูปที่ดิน 284,852 ไร่ มอบ ส.ป.ก. 4-01 ให้เกษตรกรไปแล้ว 268,979 ไร่

407089
407090
407093
407100
407101
407105