วันเสาร์, 10 ธันวาคม 2565

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมติดตามงานตามแผนการตรวจราชการของ ส.ป.ก.ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 จังหวัดลพบุรี

19 มี.ค. 2021
382

นที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เขตตรวจราชการที่ 1,2,8 เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค ตามแผนการตรวจราชการของ ส.ป.ก. ลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมี นางสุขสม เกิดมงคล นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและได้ร่วมประชุม พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานรวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานและให้กำลังใจแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงาน/โครงการ และสนองนโยบายของ ส.ป.ก. ต่อไป

    จากนั้น เวลา 14.00 น. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักกฎหมาย (สกม.) และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ลพบุรี ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินร้องเรียนขอความเป็นธรรม ณ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

405695
405696
405705
405706
405707
405710