วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมติดตามงานตามแผนการตรวจราชการของ ส .ป.ก. ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 จังหวัดสระบุรี

19 มี.ค. 2021
988

วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เขตตรวจราชการที่ 1,2,8 เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค ตามแผนการตรวจราชการของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โดยมี นางนิภาพร ลิ้มประยูร ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน รักษาราชการแทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและได้ร่วมประชุม และรายงานผลการดำเนินงานรวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

       โอกาสนี้ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานและให้กำลังใจข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงาน/โครงการ และสนองนโยบายของ ส.ป.ก. ต่อไป

405616
405617
405618
405619
405631