วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

หล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบแว่นตาโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ

เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 64/ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น / นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมลนางจุฑามาศ เหล่าประเสริฐ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ในนามผู้แทนมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบแว่นตาโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ โครงการ “แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” และขอพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ให้มูลนิธิฯ ร่วมดำเนินการ กับห้างแว่นท็อปเจริญ เพื่อช่วยเหลือในการตรวจวัดส่ายตา และประกอบแว่นตาให้กับผู้สูงวัยที่มีอายุ ๔๕ ปีขึ้นไป เพื่อให้ผู้สูงวัยที่ยากไร้ด้อยโอกาส และต้องดูแลเด็กด้อยโอกาส และอยู่ในถิ่นทุรกันดารมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยกำหนดจัดโครงการระยะแรกเป็นเวลา ๕ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตดำเนินการได้ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการสำเร็จลุล่วงด้วยดี มูลนิธิฯ จึงขอความร่วมมือกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อขอให้หน่วยงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีที่อยู่ในจังหวัดต่าง ๆทั่วประเทศช่วยคัดกรองผู้สูงวัยที่มีอายุ ๔๕ ปีขึ้นไป และมีปัญหาทางด้านสายตาเข้ารับบริการ ทั้งนี้ คณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายตาของห้างแว่นท็อปเจริญ จะออกให้บริการตรวจวัดสายตาแก่ผู้สูงวัย เดือนละ ๑ ครั้งๆ ละ ๔๐๐ คน และจะประกอบแว่นตาให้กับผู้สูงวัยทุกคนตามค่าสายตาที่เป็นจริง หากพบผู้สูงวัยเป็นต้อกระจก กรรมการผู้จัดการห้างแว่นท็อปเจริญได้บริจาคเงิน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพื่อขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดตั้งเป็นกองทุนสนับสนุนการเดินทางของผู้ป่วยและญาติในการเดินทางมารับการผ่าตัดลอกต้อฝังเลนส์ที่ “ศูนย์รักษาตาจักษุท็อปเจริญ” กรุงเทพมหานคร สำหรับค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดลอกต้อฝังเลนส์ ห้างแว่นท็อปเจริญจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

ที่มา/ปชส.ขอนแก่น