วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

พิจารณาออกกฎหมายท้องถิ่น จัดบริการ-ให้คำปรึกษากลุ่มแม่วัยใส

 เมื่อวันที่ 16 มี.ค.2564 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดสิทธิในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เป็นการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ราชการส่วนท้องถิ่น ดำเนินการให้วัยรุ่นในเขตราชการส่วนท้องถิ่นได้รับสิทธิในการป้องกันและการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อให้วัยรุ่นมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเอง มีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้ ได้รับการบริการอนามัยเจริญพันธุ์ ได้รับการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว ได้รับการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาคและไม่ถูกเลือกปฏิบัติ รวมถึงได้รับสิทธิอื่นใดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ

โดยสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง ได้กำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ ดังนี้

1.จัดให้มีสถานที่หรือสถานบริการ เพื่อบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ หรือสถานบริการอื่นที่อยู่ใกล้เคียง และต้องจัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร รวมถึงให้คำปรึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยการให้คำปรึกษา จะต้องรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวของวัยรุ่น

2.จัดสวัสดิการทางสังคมให้แก่วัยรุ่น เช่น การส่งเสริมฝึกอบรมการประกอบอาชีพหรือจัดหางาน ส่งเสริมการพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจ และให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม

3.จัดให้มีระบบการประสานส่งต่อและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำแผนงานโครงการ และให้มีงบประมาณสนับสนุนแก่ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น หรือหน่วยงานของรัฐ องค์กรภาคประชาชน องค์กรการกุศล ตามความจำเป็น โดยคำนึงถึงสถานะทางการคลัง

น.ส.รัชดา กล่าวด้วยว่า ในช่วงที่ผ่านมา ทางกระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาสาระของร่างกฎกระทรวงฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว ไม่มีสาระที่ซ้ำซ้อนกับกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อีกทั้งแสดงให้เห็นว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยให้หลายส่วนราชการเข้ามามีบทบาทในการดำเนินการและทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ