วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

รมช.กษ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ลงพื้นที่ อ.เลิงนกทาแก้ปัญหา P-move จ.ยโสธร

16 มี.ค. 2021
938

     วันที่ 15 มีนาคม 2564 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมช.กษ.) และคณะ พร้อมด้วย นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ลงพื้นที่ อ.เลิงนกทา เพื่อติดตามแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-move) ในโอกาสตรวจราชการ ณ ที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวให้การต้อนรับ ร่วมประชุมและนำคณะส่วนราชการในสังกัด ลงพื้นที่ และนายวิริยะ แก้วคง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร กล่าวรายงานปัญหาการพิพาทในที่สาธารณประโยชน์ โคกภูพระ และ โคกปออีกว้าง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

        จากนั้น รมช.กษ. เป็นประธานในการประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา และรับฟังปัญหาจากตัวแทนจากขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-move) ผู้ได้รับผลกระทบ

        สำหรับพื้นที่ที่ประสบปัญหา เป็นที่สาธารณประโยชน์ โคกภูพระ ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร และที่สาธารณประโยชน์ โคกปออีกว้าง ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ประสบปัญหาแนวเขตทับซ้อนที่ดินทำกินของเกษตรกร รวมถึงพื้นที่ที่มีการประกาศเขตทับซ้อนกับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2541 โดยร้อยเอก ธรรมนัส ได้สั่งการให้แก้ไขปัญหาให้ตรงจุด อย่าปล่อยให้เกษตรกรต่อสู้เพียงลำพัง เพราะปัญหาดังกล่าว เกิดจากปัญหาระหว่างพื้นที่รัฐและพื้นที่รัฐด้วยกัน

402753

        ในส่วนของพื้นที่โคกภูพระ ให้ ส.ป.ก. พูดคุยกับ อบต. เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ ส่วนพื้นที่โคกปออีกว้าง ให้หน่วยงานรัฐดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ทั้งที่มีเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. และเอกสารสิทธิประเภทอื่น ให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ส.ป.ก. และส่วนท้องถิ่นพูดคุยกัน เพื่อหาทางออกให้เกษตรกรสามารถเข้าทำประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง ในพื้นที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ให้จัดเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ และพื้นที่นอกเขตพิจารณาให้จัดที่ดินทำกินในรูปแบบ คทช.

       ทั้งนี้ ท่านรมช.กษ.ได้มอบหมายให้ นายประสาน หวังรัตนปราณี ผู้ช่วยรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี แก้ไขปัญหาในด้านของกฎหมายส่วนของแนวเขตที่ทับซ้อนกันระหว่างหน่วยงานรัฐร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ ให้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและประชาชนน้อยที่สุด และ ดร.ธนสาร ธรรมสอน ที่ปรึกษา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงปัญหาที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน

402755

        นอกจากนี้ ร้อยเอก ธรรมนัสได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ให้กับเกษตรกร จังหวัดยโสธร จำนวน 20 ราย มอบบัตรดินดีให้กับเกษตรกร จำนวน 10 ราย และเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ จำนวน 10 ราย และเดินทางลงไปตรวจพื้นที่ที่ประสบปัญหาในที่สาธารณประโยชน์ โคกปออีกว้าง ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

        ในส่วนของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) ในพื้นที่โคกปออีกว้าง มีเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้รับผลกระทบจากปัญหาแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ทั้งสิ้นจำนวน 84 ราย ประกอบด้วยเกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิ จำนวน 26 ราย 26 แปลง และเกษตรกรที่ทำกินอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินจำนวน 58 ราย ซึ่งท่านรมช.กษ.ธรรมนัส ได้มอบหมายให้สำนักกฎหมาย ส.ป.ก. ดำเนินการศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินต่อไป

402759
402764
402761