วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 9,13,14) ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปี 2554 รอบที่ 1 สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จว.ศรีสะเกษ

16 มี.ค. 2021
481

วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายนภดล ตันติเมฆิน ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 9,13,14) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตรวจเยี่ยมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ และประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปี 2564 รอบที่ 1 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ และภารกิจงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ส.ป.ก. ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นางรวงทิพย์ วิเชยละ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ซึ่งการดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนงาน ขณะนี้มีบางโครงการยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
ผู้ตรวจราชการกรมได้ให้แนวทางปฏิบัติในเรื่องที่เป็นปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานของจังหวัด และได้กำชับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานลุล่วงตามเป้าหมายต่อไป

401616
401618
401621
401629