วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2565

ส.ป.ก. ร่วมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการ กษ. เขตตรวจที่ 8 ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1

16 มี.ค. 2021
363

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 1, 2 และ 8) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นางสาวฆนีรส โพธิ์เจริญ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร่วมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 1  โดยมี นายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 8 และ 9 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ห้วหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานฉะเชิงเทรา อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

    การประชุมครั้งนี้ มีการตรวจติดตามงาน ดังนี้

      1. ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 1

       – การตรวจราชการตามนโยบายสำคัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (9 ประเด็น)

        – โครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ด้านการเกษตร (โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่)

        – โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

        – การตรวจราชการตามเหตุการณ์ การเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อเกษตรกร ภัยพิบัติด้านการเกษตร และการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร

        – ผลการดำเนินงานการส่งเสริมพัฒนาอาชีพประชาชนในโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล

      2. ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ภาคตะวันออก) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

402390
402391
402396
402395