วันเสาร์, 10 ธันวาคม 2565

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. (เขตตรวจราชการที่ 10, 11 และ 12) ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 จว.สกลนคร

16 มี.ค. 2021
383

วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายภาชน์ จารุภุมมิก ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 10, 11 และ 12) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วย นายวัฒนา มังธิสาร ผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน ตรวจเยี่ยมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร และเป็นประธานการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2564  รอบที่ 1 และภารกิจงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ส.ป.ก. โดยมี นายประพันธ์ คำบาง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค โดยการดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

    จากนั้น เวลา 13.00 น. ผู้ตรวจราชการกรมและ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยมี นายดำเกิง ประกิ่ง เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ได้ให้การต้อนรับและนำชมกิจการของศูนย์เรียนรู้ฯ

    ผู้ตรวจราชการกรม ได้ให้คำแนะนำ แนวทางการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ และให้กำลังใจแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ได้กำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานลุล่วงตามเป้าหมาย หากมีปัญหาสำคัญต้องการขอรับการสนับสนุนและช่วยเหลือ ขอให้แจ้งมาที่ ส.ป.ก.ส่วนกลางโดยด่วน

402181
402182
402185
402189