วันพุธ, 27 กันยายน 2566

ส.ป.ก. อบรมหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตผ่าน Web Conference

16 มี.ค. 2021
389

วันที่ 12 มีนาคม 2564 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) “หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต” เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) และ กระบวนทัศน์หลักธรรมาภิบาลเพื่อการป้องกันการทุจริต และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต” โดยมีนางสาวเมตตา คุโณปถัมภ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

        ดร.วิณะโรจน์ กล่าวว่า ส.ป.ก. เป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนตามนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน มีหน้าที่ในการอนุมัติ อนุญาตที่มีผลต่อสิทธิของประชาชน รวมทั้งการปฏิบัติตามระเบียบของราชการ ข้าราชการจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการนำนโยบายไปปฏิบัติให้บังเกิดผลอันจะยังประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง และประชาชน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ข้าราชการจะต้องมีคุณธรรม จริยธรรม มุ่งมั่นทำงานด้วยความรับผิดชอบ ทุ่มเท เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต กล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม เป็นแบบอย่างของผู้คนในสังคม และประเทศชาติ ซึ่งการอบรมครั้งนี้ จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ตนเอง องค์กร และประเทศชาติต่อไป

    ทั้งนี้ การจัดโครงการฝึกอบรมดังกล่าว นอกจากจะเป็นการป้องกันการกระทำผิดวินัยแล้ว ขณะเดียวกันยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้มีหน้าที่ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ให้รู้ถึงปัญหา เพื่อเป็นแนวทางในการวางมาตรการ ตลอดจนลดความเสี่ยงในการกระทำผิดวินัย อีกทั้งยังเป็นการอบรมผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจากห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ส่วนกลาง ไปยัง ส.ป.ก.จังหวัดต่าง ๆ ใน 72 จังหวัด ทั่วประเทศ ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมประมาณ 360 ราย โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร้อยโท ดร.เจนรบ พละเดช ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และคุณประภาพรรณ ธนูสนธิ์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เป็นวิทยากรให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆอีกด้วย

401773
401775
401779