วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2565

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. (เขตตรวจราชการที่ 9,13,14) ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปี 2564 รอบที่ 1 จังหวัดบุรีรัมย์

15 มี.ค. 2021
352

วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายนภดล ตันติเมฆิน ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 9, 13,14) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปี 2564 รอบที่ 1 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ และภารกิจงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส.ป.ก. โดยมี นางสาวอรทัย จันดี ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินบุรีรัมย์ ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ซึ่งการดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนงาน ขณะนี้มีบางโครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย  ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์

       ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกรม ได้ให้แนวทางปฏิบัติในเรื่องที่เป็นปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของจังหวัด และเน้นย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานลุล่วงตามเป้าหมายต่อไป

401834
401843