วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขยายพันธมิตร เดินหน้าพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการ ครอบคลุมทุกกลุ่ม ตั้งแต่นักศึกษา และสตาร์ทอัพ-เอสเอ็มอี

ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย และ Expara Thailand พัฒนาหลักสูตรผู้ประกอบการ โดยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของแต่ละองค์กรมาสร้างสรรค์ชิ้นงานผ่านสื่อความรู้ดิจิทัล ตลอดจนการจัดกิจกรรมในโครงการ “ห้องเรียนผู้ประกอบการ” ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่นักศึกษา สตาร์ทอัพ และเอสเอ็มอี คาดว่าจะมีผู้เข้าถึงแหล่งความรู้ในโครงการกว่า 30,000 คน ในปี 2564

นายกฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของภาคตลาดทุนในทุกมิติ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) การพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจนับเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้มุ่งพัฒนาความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการซึ่งถือเป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งในการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างมีคุณภาพของเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้วิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone”

ล่าสุด ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขยายพันธมิตรในการพัฒนาเนื้อหาที่ตอบโจทย์ตรงความต้องการกลุ่มเป้าหมาย โดยจับมือ 4 องค์กร ได้แก่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจวิธีการทำธุรกิจแบบสตาร์ทอัพแก่เยาวชนในโครงการ Startup Thailand League 2021 และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เพื่อบ่มเพาะความรู้แก่นักศึกษา ทั้งด้านสตาร์ทอัพ นวัตกรรม และบัญชีธุรกิจ สร้างผู้ประกอบการยุคดิจิทัล นอกจากนี้ สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ ได้ร่วมกับ Expara Thailand ผู้เชี่ยวชาญด้านการบ่มเพาะสตาร์ทอัพ จัดกิจกรรมให้ความรู้และสร้างสรรค์สื่อความรู้สำหรับกลุ่มสตาร์ทอัพระยะเริ่มต้น และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ในการร่วมจัดสัมมนาออนไลน์สำหรับเอสเอ็มอี มุ่งเน้นความรู้ด้านการตลาดดิจิทัลเพื่อการเข้าถึงและขยายฐานลูกค้า

“ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา มีผู้เข้ามาเรียนรู้ผ่านโครงการ “ห้องเรียนผู้ประกอบการ” แล้วถึง 50,000 คน โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ คาดว่าในปีนี้จะสามารถขยายจำนวนผู้เข้าถึงองค์ความรู้ผ่านทุกช่องทางรวมกว่า 30,000 คน ซึ่งจะขยายศักยภาพธุรกิจไทย สร้างโอกาส และขับเคลื่อนประเทศไทยให้เติบโตยั่งยืน” นายกฤษฎากล่าว

ผู้ประกอบการที่สนใจเรียนรู้ทักษะการประกอบธุรกิจ สามารถดูรายละเอียดโครงการ “ห้องเรียนผู้ประกอบการ” ได้ที่ www.set.or.th/enterprise ทั้งนี้ องค์กรที่สนใจร่วมเป็นพันธมิตรในการพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ติดต่อได้ที่อีเมล tsi_enterprise@set.or.th