วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

พช.ขอนแก่น จัดกิจกรรมการเอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา โมเดล”

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายประจักร ไชยกิจ นายอำเภอบ้านไผ่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการเอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา โมเดล” ณ พื้นที่ของนายบุญมา สาธิตกำนันตำบลป่าปอ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดย นางพนิดา ทวีชีพ พัฒนาการอำเภอบ้านไผ่ กล่าวรายงาน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น โดย นายจำเริญ แหวนเพชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น นางจงลักษณ์ อุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมฯ
ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานภาคี ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ครัวเรือนในหมู่บ้าน ตำบล ที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในการจัดการพื้นที่ ดิน น้ำ ป่า ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง การลงแปลง ปลูกป่า 5 ระดับ และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน “บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง”
และในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้แบ่งฐานการเอามื้อสามัคคีโคก หนอง นา โมเดล และทำกิจกรรมตามฐาน ประกอบด้วย

  • ฐานการปลูกป่า
  • ฐานการปลูกพืชผักผลไม้
  • ฐานปุ๋ยหมักรสจืด /ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมฯ ครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านไผ่ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย
247325
247298