วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงานปี 2564 รอบที่ 1 จังหวัดตาก

13 มี.ค. 2021
765

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงานปี 2564 รอบที่ 1 จังหวัดตาก

       เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายกิตติ แดงพลอย ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 15,16,17) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก และภารกิจงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ส.ป.ก. ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก โดยมี นายรัฐกรณ์ บกแก้ว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมถึงปัญหาอุปสรรค

       ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกรม ได้รับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินงาน และให้ขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปถือปฏิบัติ อันจะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรในพื้นที่ต่อไป

https://bpicc.com/i/aPA9KE
https://bpicc.com/i/aPA1MC
https://bpicc.com/i/aPAjlv