วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2565

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. (เขตตรวจราชการที่ 9, 13,14) เป็นประธานการประชุมการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 จว.สุรินทร์

13 มี.ค. 2021
375

วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายนภดล ตันติเมฆิน ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 9,13,14) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้ตรวจเยี่ยมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ และเป็นประธานการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปี 2564 รอบที่ 1 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ /ภารกิจงานตามนโยบายรัฐบาล/ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ส.ป.ก. โดยมี นายพนมไพร ดีใหม่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ซึ่งผลการดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนงาน มีบางโครงการที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการซึ่งคาดว่าสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์
ผู้ตรวจราชการกรมได้ให้แนวทางปฏิบัติในเรื่องที่เป็นปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของจังหวัด และเน้นย้ำ ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย รวมถึงการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

398319
398320
398329