วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

งานมหกรรมแสดง จำหน่ายสินค้าชุมชน และสินค้า OTOP ของดี ของเด่น ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่นและเครือข่าย OTOP จังหวัดขอนแก่น จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้ชื่องาน “ตลาดนัดพัฒนาชุมชน” ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ชั้น 5 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า โดยกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP SMEs วิสาหกิจชุมชน ของจังหวัดขอนแก่น จำนวน 50 ราย
จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการเชิงยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยง การบริหารจัดการ โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้มีศักยภาพในการสนับสนุนให้ชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญา ท้องถิ่น ผนวกองค์ความรู้สมัยใหม่ เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและการบริการ การเข้าถึงแหล่งทุนและการตลาดเชิงรุก โดยมีแนวคิดพื้นฐาน 3 ประการ คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล พึ่งตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างงานและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง
การจัดงานดังกล่าว เพื่อให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้า OTOP ในจังหวัดขอนแก่น ได้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าของตนเอง เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ในการบริหารเชิงธุรกิจ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP ของจังหวัดขอนแก่น ให้แพร่หลายเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น
โดยในวันนี้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 50 ราย

246825
246831
246832
246834