วันเสาร์, 10 ธันวาคม 2565

โครงการ “รวมพลังสตรีเขาสวนกวาง นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น คอนกะต่า มาปลูกผัก”เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2564

วันที่ 12 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาสวนกวางนำโดยนางจันทรนันท์ สุดจริง พัฒนาการอำเภอเขาสวนกวาง ทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาสวนกวาง ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเขาสวนกวาง(กพสอ.) ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “รวมพลังสตรีเขาสวนกวาง นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น คอนกะต่า มาปลูกผัก” เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2564 โดยมีนางชลพรรษ รักชาติ นายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีนางทองสุข มั่งคั่ง ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเขาสวนกวางเป็นผู้กล่าวรายงาน กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย
-การมอบประกาศเกรียติคุณแก่สตรีปลูกผักสวนครัวต้นแบบ
-การลงนามบันทึกข้อตกลง MOU สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน “การสวมใส่ผ้าไทยให้สนุก” ระหว่างสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาสวนกวาง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด และกลุ่มองค์กรสตรี 5 ตำบล

  • การแสดงเต้นบาสโลบประกอบเพลง โดยกลุ่มสตรีบ้านหนองกุง หมู่ที่ 5 ตำบลเขาสวนกวาง
  • การดำเนินงาน”น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2

ในการนี้ นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น นางมุกดา พงษ์สมบัติ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดขอนแก่น นายธนะวัฒน์ เต็มธนกิจไพศาล สมาชิกสภาจังหวัดขอนแก่น เขตอำเภอเขาสวนกวาง ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ ที่ดำเนินโครงการฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 2019 อย่างเคร่ง อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย

322547
322522
322519
322524