วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

พช.ขอนแก่น ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 2/2564 เขตตรวจราชการที่ 12

วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 2/2564 เขตตรวจราชการที่ 12 โดยมีนายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อรับฟังการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมาย สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด มีประเด็นการประชุม ประกอบด้วยการดำเนินงาน โครงการภายใต้กรอบนโยบาย ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตามพระราชกำหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของสังคม ที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของโรคCOVID – 19

การดำเนินงาน”น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2

การดำเนินงานผ้าไทยใส่ให้สนุกตามพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญา การนำผ้ามัดหมี่พระราชทาน “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ไปทอผ้าตามอัตลักษณ์ของท้องถิ่น การรณรงค์และขยายผลอย่างต่อเนื่อง

การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชนและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กำกับ ติดตาม การดำเนินงานตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กับ พัฒนาการจังหวัด

ผลงานเด่น นวัตกรรม กิจกรรมเพื่อขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ของกรมการพัฒนาชุมชน และโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ของจังหวัด ที่สามารถเป็นต้นแบบได้
ในการนี้พัฒนาการจังหวัดขอนแก่นได้ นำเรียนแนวทางการบริหารงานเชิงบูรณาการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนความสำเร็จของงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ สรุปผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
ในเวลา 13.00-16.30 น. ได้มอบหมายให้พัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงานและนักวิชาการได้แบ่งกลุ่มปฏิบัติแต่ละกลุ่มงาน ในการจัดทำแผนการขับเคลื่อนงานของแต่ละกล่มงาน เพื่อให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในเขตตรวจราชการเขตที่ 12 ใช้เป็นแนวทางการวางแผนการขับเคลื่อนงานฯ ไตรมาส 3-4 ให้บรรลุเป้าหมายของกรมการพัฒนาชุมชน​ต่อไป
ทั้งนี้ ที่ประชุมฯได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 2019 อย่างเคร่ง อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย