วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2565

สตรีมัญจา ปลูกผักร่วมใจ นุ่งผ้าไทยวันสตรีสากล ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายณัฐภัทร พลอยสุภา นายอำเภอมัญจาคีรี พร้อมภริยา นางชลิตา พลอยสุภา เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมวันสตรีสากล ปี2564 ภายใต้ชื่อ “สตรีมัญจา ปลูกผักร่วมใจ นุ่งผ้าไทยวันสตรีสากล
โดย นางปิยวัลย์ ทิชัย ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอมัญจาคีรี กล่าวรายงานการดำเนินกิจกรรมฯ พร้อมกพสต.ทุกตำบล ต่อท่านประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย
1.การปลูกผักสวนครัว
2.การห่มดิน
3.การทำสบู่สมุนไพรจากว่างหางจระเข้
กลุ่มเป้าหมายจำนวน 50 คน จากทั้ง8 ตำบลของอำเภอมัญจาคีรี
โดย นางเอกหทัย พนมอุปถัมภ์ พัฒนาการอำเภอมัญจาคีรี เจ้าหน้าที่พช., นพร. และ นพต. ได้อำนวยความสะดวกและเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม จนกิจกรรมเสร็จสิ้นไปอย่างเรียบร้อย
กิจกรรมในวันนี้ทำให้สตรีได้แสดงศักยภาพในการรักสิ่งแวดล้อม การดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างความมั่งคงทางอาหาร เพื่อนำไปขยายผลต่อในหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืน

403286
403296