วันเสาร์, 10 ธันวาคม 2565

ดีอีเอส ร่วมเวที TRIS Annual Forum

13 มี.ค. 2021
372

ดีอีเอส ร่วมเวที TRIS Annual Forum ภายใต้แนวคิด “Maturity in Privacy” กระตุ้นทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมก่อน พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้ 1 มิ.ย.64

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานพิธีเปิดงานสัมมนาประจำปี 2564 TRIS Annual Forum ภายใต้แนวคิด “Maturity in Privacy” จัดโดย ทริส คอร์ปอเรชั่น เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และสร้างความตระหนัก เกี่ยวกับธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Data Privacy) และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act (PDPA) Compliance) ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อม เพื่อทำความเข้าใจและค้นหาคำตอบเกี่ยวกับ Data Governance, Data Privacy และการปฏิบัติตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้สามารถนำข้อมูลไปปรับใช้ พัฒนาการบริหารจัดการข้อมูล สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับองค์กร ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชน และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมงาน ณ ห้องบอลลูม 2-3 ชั้น 4 Conrad Bangkok Hotel