วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ สถานีกาชาดที่ 4 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มอบถุงชีพแก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอบ้านแฮด จว.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 64 ณ หอประชุมอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น / นายกเหล่ากาชาดหวัดขอนแก่น มอบถุงชีพแก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ด้วยเมื่อวันที่ 5-8 มีนาคม 2564 ที่ผ่านได้เกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่อำเภอบ้านแฮด จำนวน 4 ตำบล 23 หมู่บ้าน บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย 225 หลังคาเรือนราษฎรได้รับความเดือดร้อน660 คน ในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นอำเภอบ้านแฮด จึงได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาพระราชทานเข้าไปสำรวจ และให้ความช่วยเหลือ และได้รายงานให้จังหวัดทราบ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน ซึ่งขณะนี้สถานการณ์ดังกล่าวเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว และอยู่ในช่วงการช่วยเหลือเยียวยา

ที่มา/ปชส.ขอนแก่น