วันศุกร์, 8 ธันวาคม 2566

ข่าวบิดเบือน ใช้เพียงสมุดบัญชี สามารถกู้เงิน 10,000 บาท จาก ธ.ก.ส. ได้

12 มี.ค. 2021
538

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ใช้เพียงสมุดบัญชี สามารถกู้เงิน 10,000 บาท จาก ธ.ก.ส. ได้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กระทรวงการคลัง พบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลบิดเบือน.จากที่มีการแชร์ข้อมูลว่า แค่มีสมุดบัญชีก็สามารถกกู้เงินจาก ธ.ก.ส. จำนวน 10,000 บาท ดอกเบี้ย 10 บาท/เดือนได้นั้น ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ชี้แจงว่า ข้อมูลที่มีการเผยแพร่ เป็นข้อมูลจริงเพียงบางส่วนเท่านั้น เนื่องจากโครงการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กำหนดวงเงินให้กู้ต่อรายไม่เกิน 10,000 บาท คิดดอกเบี้ยแบบเงินต้นคงที่ในอัตราร้อยละ 0.1 ต่อเดือน (ร้อยละ 1.2 ต่อปี) และปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ไม่เกิน 6 เดือนแรก โดยการกู้เงินในโครงการดังกล่าว ต้องใช้เอกสารส่วนตัวอื่นๆ ร่วมด้วย ไม่ได้ใช้เพียงสมุดบัญชีอย่างเดียว.ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.baac.or.th หรือโทร. 02 5550555.บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ธ.ก.ส. ให้กู้เงิน 10,000 บาท ในโครงการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดอกเบี้ย 0.1 ต่อเดือน แต่การกู้เงินในโครงการดังกล่าว ต้องใช้เอกสารส่วนตัวอื่นๆ ร่วมด้วย ไม่ได้ใช้เพียงสมุดบัญชีอย่างเดียว.

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กระทรวงการคลัง