วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2565

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. (เขตตรวจราชการที่ 10,11,12) เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงานการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 จว.ขอนแก่น

11 มี.ค. 2021
514

วันที่ 10  มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายภาชน์ จารุภุมมิก ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 10,11,12) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้ตรวจเยี่ยมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น และเป็นประธานการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปี งบประมาณ 2564 รอบที่1 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น และภารกิจงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น โดยมี นางสุภาวดี ระโยธี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ซึ่งการดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนงาน

     โอกาสนี้ ผู้ตรวจราชการกรม ได้ให้คำแนะนำ แนวทางการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ นอกจากนี้ท่านได้กำชับให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส รวมถึงได้ให้กำลังใจแก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดผลสำเร็จของงานตามเป้าหมายที่วางไว้ หากมีปัญหาสำคัญต้องการขอรับความสนับสนุนและช่วยเหลือ ขอให้แจ้งมายังส่วนกลางโดยด่วน

397536
397548