วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

พช.หนองเรือ ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนฟันเรือ หมู่ที่ 20 ตำบลกุดกว้าง/นางรจนา สิงหรา ณ อยุธยา พัฒนาการอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้นางสาวพิมพัชญา สิมลี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ การดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อยที่ 2 เสริมสร้างกระบวนการบริหารจัดการชุมชน กิจกรรม 2.1 การสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโนนฟันเรือ หมู่ที่ 20 ตำบลกุดกว้าง โดยมีนายธนพล นิกระโทก ครัวเรือนเจ้าของแปลงเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งผ่านการฝึกอบรมฯ จากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานีมาแล้ว เป็นวิทยากรให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน โคก หนอง นา โมเดล ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน

ศพพ.1 ม.20กุดกว้าง ๒๑๐๓๑๐ 64
ศพพ.1 ม.20กุดกว้าง ๒๑๐๓๑๐ 26