วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

พช. ขอนแก่น เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

เมื่อวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นตัวแทนสตรีจากทุกอำเภอ จำนวน 52 คน
ณ ห้องประชุมกรีนเอ โรงแรมกรีน โฮเทล แอนรีสอร์ท อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานกองทุน การติดตาม ตรวจสอบโครงการ การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ การขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน ให้บรรลุวิสัยทัศน์ : เป็นแหล่งทุนในการพัฒนาสตรีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
โดย พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาท/ภารกิจของกลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” ได้เน้นย้ำให้ทุ่มเทและมีวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการดำเนินงาน และได้มอบนโยบายที่สำคัญ อาทิ
การดำเนินงาน ” น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของกรมการพัฒนาชุมชน
การบริหารจัดการและติดตามการชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย

https://bpicc.com/i/aH3FtC
https://bpicc.com/i/aH3oHv