วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. (เขตตรวจ 15,16,,17) ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงานปี 2564 รอบที่ 1 จว.พิษณุโลก

10 มี.ค. 2021
457

วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายกิตติ แดงพลอย ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 15,16,17) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก และภารกิจงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ส.ป.ก. โดยมี นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค และข้อนำเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนกิจกรรมตามแผนงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกรม ได้รับฟังรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และได้ให้คำแนะนำ แนวทางการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ และให้กำลังใจแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานและการวางแผนการปฏิบัติงาน อันเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรในพื้นที่ต่อไป

108085
108086
108084