วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

ส.ป.ก. ร่วมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและขับเคลื่อนแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ กษ. (เขตตรวจ 2) ปี 2564 รอบที่ 1

10 มี.ค. 2021
426

  วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 1, 2 ,8) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นางสุภา อินทปัชฌาย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 1 โดยมี นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 2 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้บริหารในสังกัด ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรังสิตประยูรศักดิ์ โครงการชลประทานรังสิตใต้ จังหวัดปทุมธานี

    การประชุมครั้งนี้ มีการตรวจติดตามงาน คือ

      ๑. ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

        – การตรวจราชการตามนโยบายสำคัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

        – โครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ด้านการเกษตร

        – โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

        – การตรวจราชการตามเหตุการณ์ การเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อเกษตรกร ภัยพิบัติด้านการเกษตร และการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร

      2. ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคกลาง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

     ต่อมา เวลา 14.00 น. ท่านได้ลงพื้นที่ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามงานเกษตรแปลงใหญ่ ผู้เลี้ยงปลาดุกลำไทร ศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านการประมง (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนลำไทรพัฒนา) เลขที่ 9 หมู่ 13 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

396749
396750
396755
396759
396771