วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 จว.เพชรบุรี

10 มี.ค. 2021
419

วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายเลิศศักดิ์ สุขสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 3,4,18) และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 1 โดยมี นายธเนตร พารา ปฏิรูปที่ดินจังหวัเพชรบุรี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี

     การตรวจราชการครั้งนี้ ส.ป.ก.จังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการรายกิจกรรมในทุกโครงการและอยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 นี้

       โอกาสนี้ ผู้ตรวจราชการกรม ได้รับฟังปัญหาอุปสรรค และให้คำแนะนำแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ โดยชื่นชมผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ ได้มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

396667
396669
396670