วันพุธ, 7 ธันวาคม 2565

พช.มัญจาคีรี ร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน

เมื่อวันที่ 9มีนาคม 2564 ณ หอประชุมอำเภอมัญจาคีรี อำเภอมัญจาคีรี กำหนดประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน มีนาคม 2564

นายณัฐภัทร พลอยสุภา นายอำเภอมัญจาคีรี เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน มีนาคม 2564 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ อปท. รัฐวิสาหกิจ และกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน เปิดการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2564
ในการนี้นางเอกหทัย พนมอุปถัมภ์ พัฒนาการอำเภอมัญจาคีรี ได้แจ้งข้อราชการ ดังนี้
1.เรื่อง การมอบทุนอุปการะเด็ก โครงการสานฝัน ปันสุข เพื่อน้องกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2564 ทุนการศึกษาละ 1,500 บาท
จำนวน 4 ราย ได้แก่

  1. ด.ช. กิตติชัย โสสุ่ย อายุ 4 ขวบ บ้านเลขที่ 253 ม.2 ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี
  2. ด.ญ. อภัสสร ชาญสูงเนิน อายุ 3 ขวบ บ้านเลขที่ 80/1 ม.9 ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี
  3. ด.ช. กิตติกระวิน พักวัน อายุ 4 ขวบ บ้านเลขที่ 18 ม.12 ต.นางาม อ.มัญจาคีรี
  4. ด.ญ กัญญารัตน์ เวโน อายุ 4 ขวบ เลขที่ 218 ม.15 ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี
    2.ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2564
    3.การดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ดำเนินการ จำนวน 11 หมู่บ้าน ของอำเภอมัญจาคีรี