วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

พช.บ้านแฮด ติดตามกลุ่มซื้อขายโคเนื้อที่กู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางมาลินี เมตตันตคุปต์ พัฒนาการอำเภอบ้านแฮด พร้อมด้วย ายสุรพงษ์ พินิจมนตรี ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น และนางทองสุข พิมพา เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มสตรีซื้อขายโคเนื้อที่ขอกู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดขอนแก่น ในพื้นที่ตำบลบ้านแฮด จำนวน 8 กลุ่ม และพื้นที่ตำบลหนองแซง จำนวน 1 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 9 กลุ่ม เพื่อติดตาม กลุ่มอาชีพสตรีที่กู้เงินกองทุนฯ ว่าได้มีการดำเนินการจริงหรือไม่ โดยได้สอบถามถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ ตลอดจนให้แนวทางและข้อเสนอแนะแก่กลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบ้านแฮดในการชำระหนี้ค้างชำระ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีิเพิ่มขึ้น

53887
53891
53888