วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กรอบแผนแม่บทการดำเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2564 – 2568

10 มี.ค. 2021
1061

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ร่วมกับ สถาบันวิชาการนโยบายกิจการสาธารณะกับธุรกิจและการกำกับดูแล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กรอบแผนแม่บทการดำเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2564 – 2568

“กิจกรรมจัดทำแผนแม่บทการดำเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2564 – 2568 ภายใต้โครงการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”

ในระหว่างวันที่ 15 – 19 มีนาคม 2564

ช่วงเช้า จะเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ช่วงบ่าย จะเป็นการนำเสนอ (ร่าง) กรอบแผนแม่บทการดำเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2564 – 2568

(ร่าง) กรอบแผนแม่บทการดำเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2564 – 2568 ครอบคลุมประเด็น ดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคนให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนามาตรฐาน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความเชื่อมั่นด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เชื่อมโยงและพัฒนากฎเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสู่ระดับสากล

การนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กรอบแผนแม่บทการดำเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2564 – 2568

จำนวน 5 ครั้ง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (เนื้อหาการนำเสนอเหมือนกันทุกครั้ง)

ท่านผู้สนใจสามารถเลือกลงทะเบียนได้ตามรายละเอียด ดังนี้

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.

สำหรับกรุงเทพฯ/ปริมณฑล [คลิก ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 1]

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 2 วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.

สำหรับภาคเหนือ [คลิก ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 2]

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 3 วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.

สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [คลิก ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 3]

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 4 วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.

สำหรับภาคตะวันออก [คลิก ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 4]

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 5 วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.

สำหรับภาคใต้ [คลิก ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 5]

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จัดทำขึ้นเป็นแบบออนไลน์ เมื่อท่านได้ลงทะเบียนในระบบเรียบร้อยแล้ว ทีมงานจะส่ง e-Mail ตอบกลับ เพื่อยืนยันการรับลงทะเบียนจากท่าน และดำเนินการจัดส่ง link การเข้าร่วมประชุม รวมถึงเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ให้ท่านในลำดับถัดไป

ติดต่อสอบถาม

e-Mail : pdpamasterplan@utcc.ac.th
Line : @pdpamasterplan หรือ Add LINE  CLICK !!