วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2565

ส.ป.ก. ประชุม อกก.คง. ครั้งที่ 2/2564

09 มี.ค. 2021
953

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อกก.คง.) ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

    ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวภายหลังการประชุมว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ที่พบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง และขยายขอบเขตการแพร่ระบาดของโรคออกไปเป็นวงกว้างกระจายไปหลายเขตพื้นที่ ประกอบกับรัฐบาลได้ออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติ เพื่อป้องกันและระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว จึงส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินในด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันซึ่งอาจส่งผลกระทบเป็นระยะเวลายาวนาน ที่ประชุม อกก.คง. จึงได้มีมติที่สำคัญเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ ทั้งเกษตรกรรายใหม่และรายเดิมที่ไม่มีหนี้ค้างชำระที่ได้ยื่นคำขอกู้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้กู้ยืมเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2554 โดยอนุมัติกรอบวงเงินกู้ยืมไว้ที่ 270 ล้านบาท ภายใต้แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

395588

   โดยที่ประชุมได้เห็นชอบและกำหนดให้ใช้มาตรการดูแลและเยียวยาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นมาตรการเดิมจากการประชุม อกก.คง. ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ได้แก่ การสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้แก่เกษตรกรผู้กู้รายใหม่และเกษตรกรรายเดิม ที่ไม่เคยผิดนัด เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน ดังนี้ 1) เงินกู้ระยะสั้น กำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี กู้ยืมได้รายละไม่เกิน 20,000 บาท อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 ร้อยละ 0 ต่อปี อัตราดอกเบี้ยปีที่ 2 ร้อยละ 1 ต่อปี หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี และ 2) เงินกู้ระยะปานกลาง กำหนดชำระคืนภายใน 3 ปี กู้ได้รายละตั้งแต่ 20,001-50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 ร้อยละ 0.50 ต่อปี อัตราดอกเบี้ยปีที่ 2 ร้อยละ 1 ต่อปี หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

395596

     นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้อนุมัติโครงการและให้ใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการต่าง ๆ ดังนี้ (1.) โครงการงานปรับพื้นที่เพื่อรองรับการจัดที่ดินตามแผนการพัฒนาพื้นที่แปลงรวม (ระยะที่ 2) ในแปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 36/2559 แปลงที่ดิน No.601 จังหวัดกระบี่ วงเงิน 208,700 บาท (2.) โครงการปรับพื้นที่เพื่อรองรับการจัดที่ดินตามแผนการพัฒนาพื้นที่แปลงรวม (ระยะที่ 3) ในแปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 36/2559 แปลงที่ดิน No.83 จังหวัดชุมพร วงเงิน 3,880,000 บาท (3.) โครงการปรับพื้นที่เพื่อรองรับการจัดที่ดินเอกชน ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้แก่ผู้ไร้ที่ดินทำกิน ในพื้นที่ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส วงเงิน 139,000 บาท

395594

     ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ขอความเห็นชอบจากในที่ประชุมเพื่อเสนอให้ คปก. พิจารณาอนุมัติงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนสายซอยผิวจราจรหินคลุกในแปลงเกษตรกรรม ในแปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 36/2559 แปลงที่ดิน No.83 จังหวัดชุมพร และโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อรองรับระบบงานสารสนเทศของกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และสนับสนุนการพัฒนาระบบกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (Front office) ได้แก่ ระบบสินเชื่อกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ระบบค่าเช่าที่ดิน และระบบค่าเช่าซื้อที่ดิน เป็นต้น

395601
395598
395600
395602