วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการของส่วนราชการในสังกัด กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 1

09 มี.ค. 2021
609

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 4 เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 1 โดยมี นายเลิศศักดิ์ สุขสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 14 ตำบลวงก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบศีรีขันธ์
การตรวจราชการในทุกโครงการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนกิจกรรมของโครงการ รวม 9 โครงการ โดย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมกัน ให้ข้อเสนอแนะด้านต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยทุกโครงการฯจะดำเนินการเสร็จสิ้น ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นี้

394959
394960
394961