วันพุธ, 7 ธันวาคม 2565

ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม และขับเคลื่อนนโยบาย 9 ด้าน ครั้งที่ 1/2564

09 มี.ค. 2021
816

     วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม และการขับเคลื่อนนโยบาย 9 ด้าน ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นายสุรชัย ยุทธชนะ ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรปที่ดิน ผู้บริหารและผู้แทนจากกระทรวง, กรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนจากขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ได้ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

         การประชุมครั้งนี้ มีวาระสืบเนื่องจากวันที่ 4 ธันวาคม 2563 โดยผลการดำเนินการของคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม คณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและสินเชื่อ การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสถานะและสิทธิของบุคคล การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม รวมทั้งกรณีเร่งด่วน การแก้ไขปัญหาการติดตามขับเคลื่อนนโยบายรัฐสวัสดิการและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง การแก้ไขปัญหาด้านคดีความ กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม การแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยคณะอนุกรรมการต่างๆ ได้ร่วมหารือเพื่อเร่งแก้ไขปัญหา โดยดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยแท้

394728
394729
394733
394741