วันศุกร์, 3 กุมภาพันธ์ 2566

วันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก.ครบรอบ 46 ปี ภายใต้แนวคิด“แผ่นดินทองคำ”

08 มี.ค. 2021
468

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 นายสุทธิชัย จรูญเนตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ 46 ปี ภายใต้แนวคิด “แผ่นดินทองคำ” โดยมี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. ได้กล่าวรายงานผลการดำนินงานของ ส.ป.ก.ที่ผ่านมา พร้อมด้วย พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นายภาชน์ จารุภุมมิก ผู้ตรวจราชการกรม นายกิตติ แดงพลอย ผู้ตรวจราชการกรม นายนภดล ตันติเมฆิน ผู้ตรวจราชการกรม นายปราโมทย์ ยอดแก้ว ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

    โอกาสนี้ ประธานในพิธี ได้มอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการดีเด่น รางวัล Talent of the Year ประจำปี 2563 รางวัลชนะเลิศการประกวด LOGO ส.ป.ก. 46 ปี และรางวัลชนะเลิศการเขียนบทความทางวิชาการ จากนั้น ประธานในพิธีได้ให้โอวาทในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ 46 ปี แก่ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.

    ตลอดระยะเวลา 46 ปี ส.ป.ก. ได้ดำเนินการบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน และเพิ่มศักยภาพพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่ความผาสุก โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อสืบสาน ต่อยอด และเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร โดยเริ่มจากการพัฒนาแหล่งน้ำ สนับสนุนพืชพันธุ์ไม้ต่างๆ ตลอดถึงลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างโอกาสในการมีที่ดินทำกิน เพื่อให้เกิดความมั่นคง และยั่งยืน มีความรักหวงแหนผืนแผ่นดินไว้ ตราบจนถึงรุ่นลูกหลานสืบไป

393070
393071
393539
393080
393088
393555
393546