วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

รมช.ธรรมนัส ปลื้ม คทช.สะพานไม้แก่น ประสบผลสำเร็จ พร้อมตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ต.เกาะใหญ่ สงขลา

06 มี.ค. 2021
625

  วันที่ 5 มีนาคม 2564 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ พร้อมด้วย นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดสงขลา ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ และตรวจสอบติดตามการใช้ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินในพื้นที่ ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

       ทั้งนี้ กระบวนการดำเนินงานโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ สืบเนื่องจากการยึดคืนพื้นที่ และการดำเนินการจัดสรรที่ดินในปี 2562 เนื้อที่รวม 141 ไร่ จัดให้กับเกษตรกรที่ขึ้นบัญชีไร้ที่ทำกินจำนวน 30 ราย รายละ 3 ไร่ พร้อมทั้งพื้นที่ส่วนกลางและแปลงเกษตรกรรมส่วนรวม ซึ่ง ส.ป.ก. ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรจนทำให้เกษตรกรในพื้นที่เกิดการรวมกลุ่มที่เข็มแข็ง ดำรงชีวิตอยู่ในพื้นที่ได้ดีและมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

        ในส่วนของการตรวจสอบติดตามการใช้ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา มีการทับซ้อนแนวเขตระหว่างเขตปฏิรูปที่ดิน และที่ดินที่มีเอกสารสิทธิกรมที่ดิน ซึ่ง ร้อยเอก ธรรมนัส ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโดยมอบหมายให้ นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก. เป็นประธานคณะกรรมการ แก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่มีคำสั่งแต่งตั้งฯ

      การลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ตรวจติดตามพบว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินผิดวัตถุประสงค์ โดย ร้อยเอก ธรรมนัส ได้กำชับให้ ส.ป.ก. ดำเนินการเร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริงตามระเบียบกฎหมายต่อไป

        สำหรับจังหวัดสงขลา มีพื้นที่ประกาศเขตปฏิรูปที่ดินทั้งสิ้น 419,102 ไร่ ในพื้นที่ 13 อำเภอ เป็นพื้นที่ดำเนินการ 300,603 ไร่ ดำเนินการจัดที่ดินให้เกษตรกรแล้ว 299,449 ไร่ 20,888 ราย จำนวน 30,381 แปลง มีพื้นที่คงเหลือ 1,154 ไร่ ซึ่ง ส.ป.ก.สงขลาจะเร่งดำเนินการจัดที่ดินให้แล้วเสร็จภายในปี 2565 รวมถึงพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินด้วยการสนับสนุนแหล่งเงินทุน บูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สนองนโยบายของ ส.ป.ก. ต่อไป

https://bpicc.com/i/aClXBJ
https://bpicc.com/i/aClbsM
https://bpicc.com/i/aClmmP
https://bpicc.com/i/aCluJ7