วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

โครงการนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการครู นักเรียน วันดอกพะยอมบาน “SRITHAN SMART EP.2”ประจำปีการศึกษา 2563

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการครู นักเรียน วันดอกพะยอมบาน “SRITHAN SMART EP.2”ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา , นายศรัณย์ เปานาเรียง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางสาวทัศณี นุชนวลรัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน และคณะครูอาจารย์ ร่วมด้วยแขกผู้มีเกียรติ คณะกรรมการสถานศึกษา ประธานชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน เข้าร่วมในพิธี นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ได้กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันท่ามกลางความเปลี่ยนของกระแสโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทันกับยุคสมัยในปัจจุบัน ดังนั้นการปฏิรูปการศึกษาจึงเป็น เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักเรียน ทั้งนี้ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐานได้ปรับโฉมใหม่ด้านการศึกษาภายใต้แนวคิด “SRITHAN SMART EP.2” ศรีฐาน สมาร์ท ซึ่งประกอบด้วย SPONGE (การซึมซับ) , MINDSET (กระบวนการคิด) , RESPOND(ความรับผิดชอบ) ,TECHNOLOGY (เทคโนโลยี) ,ALTERNATIVE(ทางเลือก) โดยบูรณาการ 5 + 1 ได้แก่ มีวินัย อดทน รับผิดชอบ เพื่อเผื่อแผ่กตัญญู และ + สำนึกรักท้องถิ่น สำหรับนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการครู นักเรียน วันดอกพะยอมบาน “SRITHAN SMART EP.2”ประจำปีการศึกษา 2563 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้นำองค์ความรู้รวมถึงทักษะที่แสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถที่ได้ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน นำเสนอต่อสาธารณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีเป้าประสงค์ที่จะให้นักเรียนได้พัฒนาและมีประสบการณ์การนอกเหนือจากเรียนรู้ในห้องเรียน สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ ซึ่งตลอดการเรียนประจำปี 2563 ทั้งนี้ ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น เน้นย้ำถึงผู้ปกครองในการดูแล อบรมสั่งสอนบุตรหลาน ประการสำคัญ คือ การปลูกฝังวิธีคิด ซึ่งผู้ปกครองจะต้องมีส่วนร่วม เนื่องจากครูไม่ใช่เป็นผู้สอนทั้งหมด การดูแลเด็กต้องอยู่ที่ผู้ปกครองด้วย ดังนั้น ทั้ง 2 ฝ่ายต้องช่วยกันเป็นผู้สร้างให้เด็กหาความรู้ต่อไปในวันข้างหน้า สร้างบุคลิกให้เด็กมีการใฝ่รู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต ต้องมีบุคลิกที่แตกต่าง ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ทำ หรือ อยากรู้ อยากทำ อยากสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะการคิด ตั้งคำถาม แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ พร้อมทั้งสามารถนำข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจำวันได้ เพื่อพัฒนาบุตรหลานให้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ และกลับมาสร้างบ้านแปลงเมืองในการนำพาประเทศชาติพัฒนาต่อไป

ที่มา/เทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม