ขอนแก่น/พิธีเปิดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน ครั้งที่ 1 Open class 1^st จากการที่โรงเรียน ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน

04 มี.ค. 2021
922

ขอนแก่น/เมื่อวานนี้ ณ ห้องประชุมอาคาร 4 ศูนย์เครือข่าย รร.โนนทองโนนทันโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา จ.ขอนแก่น นายทองสุก เกลี้ยงพร้อม รองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน ครั้งที่ 1 Open class 1^st จากการที่โรงเรียน ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่2 โดยการสนับสนุนของสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูเพื่ออาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ กองทุนเพื่อความเสมอภาคการศึกษา (กสศ.)


ในการเปิดฉันเรียนครั้งนี้มี นางสาวอัญชลี ศิริวาลย์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 เรื่อง จำนวนไหนมากกว่ากัน และ นางจุฑามาศภาวงศ์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง อะไรยืดหยุ่นกว่ากันเอ่ย
ทั้งนี้มี ผศ.ดร.นฤมล ช่างศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตร์ศึกษา ผศ.เขม เคนโคก ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
ดร.วิรงรอง อุดม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ น.ส.กฤตมุข เฉิดทรัพย์ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 นายชัยยุทธ คุณทะวงษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านโนนทอง นายสิทธิโชค ดีศรี ผอ.โรงเรียนบ้านร่องสมอ และ นางพัฒนาภรณ์ ทองภูธรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา
ร่วมสังเกตการณ์สอนและสะท้อนผล โดยมี นายบุญสุข โสภาศรี ผอ.โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา เป็นผู้ดำเนินรายการ
อนึ่ง กิจกรรมเปิดฉันเรียนครั้งนี้ได้รับความมั่นใจจากคณะผู้บริหารสถานศึกษาจากศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน ศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด โรงเรียน พันธมิตร นวัตกรรม Lesson study @ Open Approach คือโรงเรียนภูเวียงวิทยายน อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 และโรงเรียนบ้านนาอ่างคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต2 ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น บุคลากรครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและผู้นำชุมชนมากกว่า 100 คนที่เป็นเกียรติในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ภาพ-ข่าว/ภัสสะ บุญธรรม รายงาน