วันเสาร์, 10 ธันวาคม 2565

กกต.ตั้ง 405 รายเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งเทศบาล 76 จังหวัดทั่วประเทศ

02 มี.ค. 2021
584

 เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีคำสั่งที่ 34/2564 ลงนามเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2564 แต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1-31 มี.ค. 2564 รวมจำนวน 405 ราย ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ

โดยสำนักงาน กกต. จัดให้มีการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (Gin Conference) เพื่อชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ ตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง พ.ศ. 2561 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ในการนี้ สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัด มีหน้าที่สนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด โดยการสนับสนุนและการอำนวยความสะดวกดังกล่าว จะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักของสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัด และขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ ผอ.สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดอีกด้วย 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กกต. มีมติกำหนดวันที่ 28 มี.ค. 2564 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยประกาศเปิดรับผู้สมัคร ระหว่างวันที่ 8-12 ก.พ. 2564 ที่ผ่านมา