วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

ครม.ปรับเกณฑ์ปลดล็อกให้ยาแผนโบราณบางรายการเป็นตำรับยาแผนไทยของชาติ Facebook Twitter Line

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการประกาศกำหนดตำรับยาแผนไทยทั่วไป หรือตำราการแพทย์แผนไทยทั่วไป ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการปรับปรุงกฎกระทรวงการประกาศกำหนดตำรับยาแผนไทยทั่วไป หรือตำราการแพทย์แผนไทยทั่วไป พ.ศ. 2558

โดยแก้ไขหลักเกณฑ์การประกาศกำหนดตำรับยาแผนไทยทั่วไป ไม่ให้ผูกโยงกับตำรับยาแผนไทยซึ่งเป็นยาสามัญประจำบ้านในส่วนของยาแผนโบราณ ตามกฎหมายว่าด้วยยา หรือเป็นตำรับยาแผนไทยที่ใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อให้ตำรับยาแผนไทยบางรายการที่มีประโยชน์ หรือมีคุณค่าในทางการแพทย์หรือทางสาธารณสุขเป็นพิเศษ สามารถได้รับการประกาศกำหนดเป็นตำรับยาแผนไทยของชาติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 ได้

ทั้งนี้ ตามร่างกฎกระทรวงฯ ที่ปรับปรุงแก้ไข ได้กำหนดลักษณะของตำรับยาแผนไทย หรือตำราการแพทย์แผนไทยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยสามารถประกาศกำหนดให้เป็นตำรับยาแผนไทยทั่วไป หรือตำราการแพทย์แผนไทย ดังนี้คือ

1.เป็นตำรับยาแผนไทยหรือตำราการแพทย์แผนไทย ที่มีการใช้ประโยชน์ในการบำบัดโรค การรักษาโรค การป้องกันโรค การส่งเสริมและการฟื้นฟูสุขภาพกันอย่างแพร่หลาย

2.เป็นตำรับยาแผนไทย หรือตำราการแพทย์แผนไทย ที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐรวบรวม พัฒนาหรือปรับปรุงขึ้น และมีเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงประสบการณ์การใช้ หรือการศึกษา การวิจัยด้านความปลอดภัยและประโยชน์ในการรักษาโรคอย่างแพร่หลาย

3.เป็นตำรับยาแผนไทย หรือตำราการแพทย์แผนไทย ที่พ้นอายุการคุ้มครองสิทธิ หรือที่ไม่มีผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนรับการตกทอดทางมรดกภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ผู้ทรงสิทธิถึงแก่ความตาย