วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

พช.ขอนแก่น / ลงพื้นที่ติดตามโครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 /นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางยุภาพร ทีบุตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ นำเจ้าหน้าที่จากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี นำโดยนางกรกมล ขำเดช นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา โมเดล
-ภาคเช้า ลงพื้นที่แปลงนายทองเสี่ยน พานนท์ ม.8 ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น โดยมีนางพรพิมล เทพาจันทรักษ์ พัฒนาการอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมลงพื้นที่ติดตามและให้ข้อมูลเพิ่มเติม
-ภาคบ่าย ลงพื้นที่แปลงนางศุพัฒทิราภรณ์ สุนทอง ม.11 ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น โดยมีนางเอกหทัย พนมอุปถัมภ์ พัฒนาการอำเภอมัญจาคีรี ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ผลจากการออกติดตามตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ทำให้ทราบถึงผลสำเร็จของครัวเรือนเป้าที่ได้นำแนวปฏิบัติ โคก หนอง นา โมเดล มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ และการพัฒนาต่อยอดสู่หมู่บ้าน/ชุมชน