วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้ตรวจราชการ ส.ป ก. และคณะลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายเลิศศักดิ์ สุขสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 5,6,7) และคณะผู้ติดตาม ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ทั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงานการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 โดยมี นายเกรียงศักดิ์ ประกอบศรี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
จากการตรวจราชการ พบว่า ส.ป.ก.จังหวัดกำแพงเพชร มีผลการดำเนินงานรายกิจกรรมของทุกโครงการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จทันตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกรม ได้รับฟังปัญหาอุปสรรค และให้แนวทางการปฏิบัติงานคำแนะนำต่างๆ แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งชื่นชมผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ได้มุ่งมั่นปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผลต่อไป

386549
386552
386589