วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. (เขตตรวจราชการที่ 9,13,14) ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงานการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 จ.ยโสธร

01 มี.ค. 2021
1054

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายนภดล ตันติเมฆิน ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 9,13,14) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร และภารกิจงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ส.ป.ก. โดยมี นายวิริยะ แก้วคง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร นางสาวปฏิมากรณ์ ฤษดี ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค โดยผลการดำเนินงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร ได้เร่งรัดดำเนินการตามแผนงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกรม ได้ให้คำแนะนำ แนวทางการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ท่านได้ให้หลักการทำงานและให้กำลังใจแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกำชับให้ปฏิบัติข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลเป้าหมาย หากมีปัญหาสำคัญ ประสงค์ขอรับการสนับสนุนและช่วยเหลือ ขอให้แจ้งข่าว ได้ที่ ส.ป.ก.ส่วนกลางโดยด่วน

https://bpicc.com/i/axRJEQ
https://bpicc.com/i/axRqx6
https://bpicc.com/i/axR4ks