วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

เทศบาลนครขอนแก่นประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2564

28 ก.พ. 2021
584

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานการศึกษาในสังกัดทั้ง 11 โรงเรียน ครั้งที่ 1/2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในแผนการดำเนินงานปรับวิธีการเรียนการสอน โดยมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ทั้ง 11 โรงเรียน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย สำหรับ การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อรับฟังการนำเสนอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยคุณครูต่างชาติเจ้าของภาษาผ่านนวัตกรรมด้านการศึกษาและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในรูปแบบใหม่ จากบริษัท เบรนคราวด์ และติดตามในประเด็นต่างๆ ดังนี้ ติดตามการจัดการศึกษาตามรูปแบบ The School Cluster management system , ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา ,ติดตามการจัดทำงบประมาณของสถานศึกษา วาระแจ้งเพื่อทราบ มีดังนี้ เรื่องการนำเสนอผลงานดีเด่นของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ,เรื่องแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566-2570) ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนในเรื่องที่นำเข้าพิจารณา มีดังนี้ เรื่องการคัดเลือกตัวแทนทักษะทางวิชาการ เพื่อเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2564 สืบเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา เทศบาลนครขอนแก่นได้ตระหนักและเข้าใจถึงความกังวลตลอดจนข้อสงสัยของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อการเลื่อนเปิดเทอมและการจัดการเรียนการสอน ที่ผ่านมา อาจส่งผลกระทบในหลายๆด้าน ทั้งผลกระทบที่มีต่อเด็ก ผู้ปกครอง รวมไปถึงครูและโรงเรียน จึงจำเป็นต้องมีการประชุมวางแนวทางการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ในทุกระดับชั้นและทุกประเภท ทั้ง 11 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ในครั้งนี้ เพื่อเตรียมแผนการดำเนินงานปรับวิธีการเรียนการสอน รวมถึงการพัฒนานักเรียนและครูให้พร้อมกับสถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องการเรียนการสอนแต่ละโรงเรียนอีกด้วย สุดท้ายนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ขอความร่วมมือไปยังนักเรียน ผู้ปกครอง คณะผู้บริหาร และคณะครู ทั้ง 11 โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตนตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้การขับเคลื่อนการเรียนการสอนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องชาวขอนแก่นจะร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันส่วนความคืบหน้าพร้อมทั้งรายละเอียดต่างๆ ทางเทศบาลนครขอนแก่น จะรายงานในครั้งต่อไป

ที่มา/เทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม

https://bpicc.com/i/aSbddr
https://bpicc.com/i/aSbkae
https://bpicc.com/i/aSbDsM