วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

ธ.ก.ส. หนุนเกษตรกรรวมกลุ่มเลี้ยงโคขุน พร้อมสนับสนุนสินเชื่อเพื่อต่อยอดธุรกิจ

ธ.ก.ส. ร่วมกรมปศุสัตว์ หนุนเกษตรกรรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการเลี้ยงโคขุน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน พร้อมสนับสนุนความรู้คู่เงินทุนหมุนเวียนผ่านสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย อัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.01 ต่อปี หรือล้านละร้อยนายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามที่ ธ.ก.ส. ได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการขับเคลื่อนโครงการสนับสนุนสินเชื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โคเนื้อ กระบือ แพะเนื้อ และไก่พื้นเมือง นั้น ปัจจุบัน ธ.ก.ส. เล็งเห็นว่าโคเนื้อได้รับความนิยมในการบริโภค อีกทั้งมีราคาขายที่สูงขึ้นกว่าในอดีต จึงได้มีการสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาเลี้ยงโคขุนเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพและรายได้ที่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพ ธ.ก.ส. และกรมปศุสัตว์ได้สนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมในการเลี้ยงปศุสัตว์ รวมตัวจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน โดยสามารถขอจดทะเบียนจัดตั้งได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอในแต่ละพื้นที่ จากนั้นจะให้ความรู้ในการเลี้ยงที่เป็นมาตรฐานโดยกรมปศุสัตว์ควบคู่กับการจัดทำแผนธุรกิจที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม โดยแผนธุรกิจดังกล่าวแสดงให้เห็นที่มาของโครงการ โครงสร้างองค์กร วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอนการดำเนินงาน แผนการจัดการ แผนการเงิน แผนการผลิต แผนการตลาด โดยใช้หลักตลาดนำการผลิต เช่น มีการจัดทำสัญญาจะซื้อจะขาย หรือบันทึกข้อตกลงการซื้อขาย มีการจัดสรรประโยชน์เพิ่มให้แก่เกษตรกรหรือชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้ วิสาหกิจชุมชนที่มีการดำเนินงานตามกระบวนการดังกล่าว ธ.ก.ส. พร้อมให้การสนับสนุนสินเชื่อตามโครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทย เป็นเพื่อเป็นค่าลงทุนและค่าใช้จ่ายหมุนเวียน อัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.01 ต่อปี หรือล้านละ 100 บาท เป็นระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันกู้ โดยตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไปคิดอัตราดอกเบี้ยตามเกณฑ์ปกติของธนาคาร กำหนดชำระคืนเงินกู้กรณีค่าใช้จ่ายหมุนเวียน ไม่เกิน 12 เดือน (พิเศษไม่เกิน 18 เดือน) กรณีค่าลงทุน ไม่เกิน 15 ปี (พิเศษไม่เกิน 20 ปี) นับแต่วันที่กู้ ระยะเวลาจ่ายเงินกู้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 วงเงินสินเชื่อรวม 50,000 ล้านบาทปัจจุบันมีวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 104 แห่ง และ ธ.ก.ส. ได้สนับสนุนสินเชื่อไปแล้วกว่า 417 ล้านบาท ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ หรือ ธ.ก.ส. ในพื้นที่ของท่าน