วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

เปิดบ้านพักรองผู้ว่าราชการขอนแก่น จัดกิจกรรม “ผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริง”

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30/ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นจุด kickoff ปลูกผัก ที่บ้านผู้นำต้นแบบระดับจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เช่น นายพันธุ์เทพ เสาโกศล ปลัดจังหวัดขอนแก่น,เกษตรจังหวัดขอนแก่น
ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ผู้แทน ธ.ก.ส. จังหวัดขอนแก่น ผู้แทน กศน.จังหวัด ผอ.ศูนย์เพาะเมล็ดพันธุ์ ภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด และแขกผู้สนใจ รวมจำนวน 75 คน โดย
นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ผู้กล่าวรายงานแทน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ ,เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด,เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมือง,นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ อถล.
การจัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัว รอบ2 “ผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริง” ครั้งนี้ ได้นำพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ต้นแบบจากอำเภอเปือยน้อย ในการปลูกผักยกแปลง พร้อมเลี้ยงใส้เดือนพันธุ์ AF เมื่อผักเติบโตได้ขนาดตามระยะ จะเป็นผักอินทรีย์ ปลอดสารพิษ ได้ใส้เดือนที่ขยายพันธุ์จำนวน 15 เท่าได้มูลให้เดือนเป็นปุ๋ยอินทรีย์ เรี่ยกได้ว่าทำงานหนึ่งอย่าง ได้ผลผลิต3 อย่าง
ที่บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (นายศรัทธา คชพลายุกต์)แห่งนี้ จึงจะเป็นศูนย์ระดับจังหวัด
เพื่อปลูกผักนำไปบริโภค จำหน่าย หรือแบ่งปัน ขยายพันธุ์ใส้เดือน ใว้แจกจ่าย จำหน่ายปุ๋ยใส้เดือน เพื่อนำเงิน เข้า กองทุน “คู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จน คนขอนแก่น” และจะนำจิ้งหรีดมาเลี้ยง ที่ศูนย์แห่งนี้ด้วย
เป้าหมายสำคัญ เพื่อส่งเสริม
ให้เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ เป็นการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนในทุก ๆ ด้าน ทำให้ประชาชนต้องปรับวิถีชีวิตแบบภาวะปกติใหม่ หรือ (New Narmal) ต้องอยู่บ้านตนเองให้มากขึ้น ได้อยู่กับครอบครัว ที่ต้องหันมาพึ่งพาตนเองเพื่อลดการแพร่ระบาด นำไปสู่การช่วยเหลือของชุมชนในระยะยาว โดยเริ่มจากครอบครัว หนึ่งครัวเรือนสามารถดูแลได้หนึ่งชุมชน หนึ่งชุมชนสามารถดูแลได้หนึ่งหมู่บ้าน และหนึ่งหมู่บ้านสามารถดูแลได้หนึ่งตำบล จนนำไปสู่การดูแลไปจนถึงระดับอำเภอ และระดับจังหวัดได้
จังหวัดขอนแก่น จะสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง 15 พฤษภาคม 2564 ดังนี้
ขั้นที่ 1 “ผู้นำต้นแบบ ตัวอย่างที่เห็นจริง” ให้มีการเชิญชวนผู้บริหารจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วย นายอำเภอทุกอำเภอ กลุ่ม องค์กร ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนทุกคน ปลูกผักสวนครัวอย่างน้อย คนละ 10 ชนิด เป็นตัวอย่างแก่ประชาชน พร้อมสื่อสารสร้างการรับรู้ผ่านช่องทาง Social Media เป็นประจำทุกเดือน
ขั้นที่ 2 “ผู้นำต้องทำก่อน “รณรงค์เชิญชวน ให้ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น กลุ่มองค์กร เครือข่าย และอาสาสมัคร เช่น อช. สตรี อถล. ฯลฯ เพื่อสร้างกระแสการปลูกผักสวนครัวอย่างต่อเนื่อง ในหลากหลายพื้นที่ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ประชาชน
ขั้นที่ 3 “นักพัฒนา 3 ประสานกลไก ขับเคลื่อนปฏิบัติการ 90 วัน” ดำเนินงานร่วมกับ อปท. สร้างทีมนักพัฒนา 3 ประสาน ในระดับตำบล เพื่อขับเคลื่อนการปลูกผักสวนครัวอย่างต่อเนื่อง
ขั้นที่ 4 “ทุกครัวเรือน คือ คลังอาหาร ทุกหมู่บ้าน คือ ศูนย์แบ่งปัน” ร่วมรณรงค์ให้ทุกครัวเรือน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รณรงค์คัดแยกขยะ ทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพจากเศษอาหารเพื่อปรับปรุงดินและเพิ่มผลผลิต อีกทั้งรณรงค์ให้ทุกหมู่บ้านสร้างคลังอาหารชุมชน โดยใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ เมื่อได้ผลผลิตก็นำมาแลกเปลี่ยนแบ่งปันโดยเฉพาะผู้ยากไร้ และจัดตั้ง ศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธุ์และต้นกล้า
ขั้นที่ 5 “ทักษะชีวิตวิถีใหม่ เยาวชนไทยสร้างอาหารเป็น” ส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานศึกษา ศาสนสถาน เป็นแหล่งเรียนรู้ในการปลูกผัก
ขั้นที่6 “ถอดรหัสการพัฒนา ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ในการสร้างความมั่นคงทางอาหารยั่งยืน” ร่วมประเมินผลการความสำเร็จของโครงการ พร้อมถอดบทเรียนการขับเคลื่อนกิจกรรม (1 อปท. 1 อำเภอต้นแบบ)

ในการkickoff วันนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการเพิ่มระยะห่างทางสังคม “Social Distancing”

4
3.2
2.0
3.3