วันพุธ, 27 กันยายน 2566

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงเกษตรกรรมของเกษตรกร ณ บ้านห้วยตอง หมู่ที่ 10 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.30 น. นายกิตติ แดงพลอย ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 15, 16 และ 17) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วย นางสาวจุฑาทิพย์ เทพบุญ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ นางพรรณทิพา ถาวร นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงเกษตรกรรมของ นางสาวธนิชานันท์ ต่อสนิท ณ บ้านห้วยตอง หมู่ที่ 10 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแปลงเกษตรผสมผสาน เป็นการเพาะปลูกโดยไม่ใช้สารเคมี เช่น อโวคาโด กล้วย มะม่วง รวมทั้งได้เพาะพันธุ์กุหลาบ ต้นมัลเบอรี่ และปลูกผักสลัด นอกจากนี้ ยังมีการทำนาปลูกข้าว โดยเฉพาะมีการผลิตน้ำหมักชีวภาพนำมาใช้ทั้งที่นา ไม้ผล ไม้ประดับและพืชผักต่าง ๆ ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ โดยมีการนำวัสดุธรรมชาติ เช่น ฟางข้าวมาห่มดินและนำน้ำหมักชีวภาพ มาใช้เสริมความอุดมสมบูรณ์ในดิน ก่อนทำการเพาะปลูกข้าวจะมีการดองนาปรับสภาพดิน จากข้าวที่ได้ผลผลิตน้อย ทำให้ได้ปริมาณข้าวเพิ่มขึ้นและไม่มีสารเคมี จากการห่มดินสามารถเพาะเห็ดได้หลายชนิด เช่น เห็ดฟาง เห็ดโคน เห็ดตับเต่า เป็นต้น โดยเห็ดที่เพาะจะสามารถเก็บไปจำหน่ายได้ก่อนที่วัสดุธรรมชาติที่ใช้ห่มดินจะกลายเป็นปุ๋ย สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น การห่มดินและการใช้น้ำหมักชีวภาพทำให้พื้นดินเกิดความชุ่มชื้น ทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและมีปริมาณมาก พร้อมกันนี้ยังได้คิดประดิษฐ์เตาเผาไร้ควันที่ทำจากเศษวัสดุที่เหลือใช้ นำมาผลิตถ่านไบโอชา ซึ่งถ่านไบโอชา สามารถนำไปบดทำเป็นส่วนผสมของยาสีฟันได้ นางสาวธนิชานนันท์ ได้น้อมนำหลักคิดตามแนวพระราชดำริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต (แบบพอประมาณ มีเหตุมีผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดี) ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตสร้างรายได้ และครองชีพด้วยความผาสุก และยั่งยืนตลอดไป

1140051
1140053
1140055